WE ARE CREWSLIFE 360

เราคือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการบิน จากหลากหลายสายงาน และหลากหลายสายการบิน รวมตัวกันเพื่อสร้าง Community ที่พร้อมจะส่งต่อความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญให้กับผู้สนใจ ด้วยบุคลากรทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่า ที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์ ออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุด

 

ผู้วางโครงสร้างหลักสูตร